Monday, July 02, 2007

Jenis Darah Anda...dan Sifatnya...

Adakah jenis darah yang mengalir dalam tubuhkamu mampu menggambarkan personaliti sebenardiri kamu sendiri? Menurut salah sebuah institut diJepun, kajian yang dilakukan ke atas jenis-jenisdarah yang mengalir di dalam tubuh manusiaternyata mampu memberi gambaran terdekatmengenai keperibadian individu itu sendiri. Inginberkongsi rahsia mengenainya?


DARAH O

Individu yang memiliki jenis darah dari kategori inidisifatkan sebagai individu yang setia, sabar dansentiasa yakin terhadap keupayaan dan kebolehandiri sendiri.Selain itu individu dari kategori ini juga seringbersifat ingin menjadi ketua walau dalam apa juaperkara yang ingin dilakukan khususnya yangmelibatkan kerja-kerja berkumpulan.Sekiranya menginginkan sesuatu, kamu akanberusaha untuk mencapai matlamat tersebut walaudalam apa cara sekalipun. Ada kalanya kamudikatakan memiliki sifat cemburu yang agak kuat.Selain itu kamu juga terlalu serius dalampersaingan sehinggakan ia mampu memberikantekanan kepada diri kamu sendiri. Oleh yangdemikian kamu harus lebih bijak mengawal emosidiri mu agar tidak dikuasai dengan tekanan.

DARAH A

Keharmonian dan keamanan adalah matlamatutama dalam hidup kamu. Kamu gemar melakukankerja-kerja secara berkumpulan dan kamu jugagemar melibatkan diri dengan berpersatuan. Kamubijak bergaul dengan individu di sekeliling mu danternyata mereka juga sentiasa berasa senanguntuk bekerjasama dengan mu.Sikap sensitif, sabar, dan bertimbang rasa yangada dalam diri kamu itu melambangkan bahawakamu tergolong dalam kategori individu yangmemiliki keperibadian penyayang. Walaubagaimanapun ada kalanya kamu agak degil danterlalu kuat bekerja sehinggakan tidakmengendahkan langsung waktu untuk berehat.Kamu harus ingat, kesihatan juga perludiutamakan. Jangan kerana terlalu leka dengankerja-kerja kamu itu, kesihatan diri pula yangterabai.


DARAH B

Sempoi! Itulah ungkapan yang paling rapat denganmu. Kamu lebih selesa dengan kesederhanaan.Dalam perhubungan pula kamu adalah individuyang terlalu jujur dan lebih gemar berterus terangdalam apa jua perkara. Dalam melaksanakansesuatu tugasan yang diberikan, kamu lebih gemarmelaksanakannya dengan cara kamu sendiri.Kamu adalah individu yang kreatif dan fleksibel,mudah bagi diri kamu untuk meletakkan diri sendiridalam apa jua situasi mahupun kelompok golongantertentu.Kamu adalah individu yang bijak bersosial. Namunada kalanya sikap kamu yang gemar berdikari dantidak gemar meminta bantuan orang lain itu,mampu mendatangkan masalah buat diri mu dansekali gus memperlihatkan kelemahan pada dirisendiri. Kamu harus ingat bahawa, tidak semuaperkara kita boleh menyelesaikannya secarabersendirian.DARAH AB


Tenang dan bijak mengawal emosi, itulahkeperibadian yang jelas terpancar dalam diriindividu yang tergolong dalam kategori darahberjenis AB ini. Kamu juga sentiasa menghormatiorang lain dan ini menjadikan individu yang beradadi sekeliling mu berasa selesa untuk berdampingandengan mu. Kamu juga memiliki sikap humorsemula jadi dalam diri dan sentiasa bersikapmenghiburkan dan ceria.Namun ada satu perkara yang harus kamu perbaikidalam diri kamu itu. Kamu perlu lebih bijak danberani untuk membuat keputusan sendiri. Janganbiarkan orang lain membuat keputusan untuk dirikamu sendiri.

No comments: